Regioner

Ferge over fjorden.

Ferge over fjorden. Foto: Håvard Boge

Resultatene fra Coreplan vil være nyttig i kystplanlegging overalt, men for å hente kunnskap studerer vi spesielt tre regioners planprosesser: Hordaland, Troms og British Columbia (Canada).

Felles for disse regionene er at de har vært gjennom planprosesser som er svært komplekse med mange kryssende interesser, aktiviteter og krevende prioriteringer mellom ulike økosystemtjenester.

Vi vil undersøke hva som har vært utfordringene i disse områdene og hvordan forvaltningen har vært organisert. Prosjektet skal gi svar på blant annet disse spørsmålene:

  • Hva karakteriserer de sentrale økosystemtjenestene og bruken av dem?
  • Hvilke verdier kan fastsettes når det gjelder økosystemtjenestene?
  • Hvordan foregår forvaltingen i dag?
  • Hvilke verktøy har forvaltningen til rådighet?
  • Hvordan henter man inn kunnskap, hvem produserer den, og hvilke metoder bruker de for å produsere kunnskap?
  • Hvordan vil et system hvor man kartlegger og fastsetter verdien til økosystemtjenester passe inn i de forvaltningsmodellene som allerede finnes?

Norge og Canada

Vi undersøker planprosesser i Norge og Canada ettersom disse to landene har mange likhetstrekk, både som kystnasjoner og høyt utviklede demokratier med sterke eksportnæringer. Begge har store deler av befolkningen i kystnære områder, og har sterke fiskeriorganisasjoner som har opplevd kontroverser med en voksende oppdrettsnæring langs kysten. Men landene har svært forskjellig forvaltning og systemer for kystsoneplanlegging, og kontroversene omkring bruken av kystressursene har også gått ulikt for seg.

I Hordaland og Troms er det gjennomført kystsoneplanprosesser på ulik måte (eksempelvis kystsoneplan for Kvænangen, Kystplan Midt- og Sør-Troms, Kystplan for Tromsøregionen, Kystplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger). Fylkene ble valgt blant annet fordi det nylig er gjennomført omfattende planprosesser begge stedene, og prosessene der har vært komplekse med ulik organisering og saksgang.

British Columbia ble valgt fordi denne regionen har opplevd interessekonflikter mellom ulike brukere av kystsonen, særlig mellom lokale fiskere, skogbrukere, reiselivsoperatører og oppdrettere, også i tilknytning til urfolksrettigheter.

Ved å sammenligne de utvalgte regionene i Canada og Norge kan vi ha mulighet til å lære av erfaringene man har gjort disse stedene. Det kan også peke på begrensninger i teoretiske konsepter og deres bruksområder. Vi tror vi kan lære mye av disse prosessene, og gjennom det finne anbefalinger til hvordan man kan håndtere kommende konflikter i kystsonen.