Om Coreplan

Kystsamfunn med vindmøller

Velkommen til sluttkonferanse! Foto: Elin Rose Myrvoll, NIKU

Kysten vår er ettertraktet som boltreplass for fritidsopplevelser så vel som for næringsvirksomhet. I Coreplan skal vi finne ut hvordan myndighetene kan ta hensyn til verdien av naturgodene og ivareta de ulike interessene når de skal forvalte kysten vår.

I dette treårige prosjektet vil vi skaffe ny kunnskap om hvordan naturens goder bedre kan verdsettes og innlemmes i planverket. Vi vil studere løsninger for en mer helhetlig og bærekraftig forvaltning av arealene i kystsonen. Spesielt vil vi undersøke om det kan være nyttig å kartlegge og fastsette verdien av økosystemtjenester som et verktøy i kystsoneplanleggingen.

Naturens goder: Økosystemtjenester

Begrepet «økosystemtjenester» brukes om de godene menneskene får fra naturen, for eksempel matforsyning, regulering av klima, rensing av vann, og opplevelser i og glede av naturen. Poenget er å synliggjøre at naturen – i tillegg til å ha en egenverdi – bidrar med helt konkrete tjenester, som har en verdi for oss.

Men hvordan man skal kunne sette en verdi på disse tjenestene er gjenstand for flere etiske betraktninger. Er det riktig å fastsette en verdi på eksempelvis naturopplevelser, kulturarv eller artsmangfold? Det finnes også en rekke økosystemtjenester som det kan være vanskelig å vurdere verdien av. Eksempler her er helleristninger, friluftsområder og kulturlandskap. En sentral del av Coreplan-prosjektet vil derfor være å vurdere hvor godt egnet denne tilnærmingen er i kystsoneplanlegging.

Kysten i endring

Mye av den urbane og industrielle veksten i verden skjer langs kysten. Nye måter å bruke, beskytte og høste fra kystområdene har skapt konflikter mellom ulike interessegrupper både lokalt, nasjonalt og i verdenssammenheng. Klima- og miljøendringer gjør også at man må tilpasse behovene på nye måter.

I Coreplan tar vi for oss dagens og fremtidens utfordringer i kystforvaltningen og ser om systemene kan forbedres ved å innlemme økosystemtjeneste-aspektet i planleggingen.

Med utgangspunkt i studier av ulike regioners planprosesser vil vi utvikle scenarier hvor forvaltningen har økosystemtjenestene som utgangspunkt. I et slikt system setter vi interessegruppenes preferanser, verdier og praktisk kunnskap sammen med samfunnets målsettinger og vitenskapelig kunnskap. Et slikt system vil kunne hjelpe beslutningstakere til bedre å ta hensyn til alles interesser i avgjørelsene sine.

Studerer utvalgte regioner

Vi har valgt å studere kystsoneforvaltning og planlegging i Troms og Hordaland som nylig har vært gjennom planprosesser for sine kystområder. Vi vil undersøke hva som har vært utfordringene i disse områdene og hvordan forvaltningen har vært organisert. I tillegg vil vi undersøke hvordan kystsonen forvaltes i British Columbia, Canada, hvor planleggingen er lagt opp på en helt annen måte enn i Norge.

I Coreplan samarbeider samfunnsvitere, økonomer og biologer fra følgende partnere: Nofima, Norsk institutt for kulturminneforskning – NIKU, UiT – Norges arktiske universitet ved Norges fiskerihøgskole og Senter for samiske studier, samt University of Ottawa, Canada.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Sluttrapporten kommer i 2018.